The novel Chinese abacus adder

Zi Yi Zhao, Chien Hung Lin, Yu Zhi Xie, Yen Ju Chen, Yi Jie Lin, Shu Chung Yi

研究成果: Conference contribution

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「The novel Chinese abacus adder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science