QoS/QoE support for H.264/AVC video stream in IEEE 802.11ac WLANs

Che Yu Chang, Hsu Chun Yen, Chun Cheng Lin, Der-Jiunn Deng

研究成果: Article

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「QoS/QoE support for H.264/AVC video stream in IEEE 802.11ac WLANs」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science