Properties of a 2,3-butanediol dehydrogenase from taiwanofungus camphorata

Chuian-Fu Ken, Wei Wei Tsai, Lisa Wen, Dey Chyi Sheu, Chi Tsai Lin

研究成果: Article同行評審

指紋 深入研究「Properties of a 2,3-butanediol dehydrogenase from taiwanofungus camphorata」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds