Optical properties of Zn1-xCdxSe epilayers grown on (100) GaAs by molecular beam epitaxy

Ming Chin Kuo, Kuan Cheng Chiu, Tsai Hsuai Shih, Yi Jen Lai, Chu Shou Yang, Wei Kuo Chen, Der San Chuu, Ming Chih Lee, Wu Ching Chou, Syang Ywan Jeng, Yu Tai Shih, Wen Ho Lan

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Optical properties of Zn<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Se epilayers grown on (100) GaAs by molecular beam epitaxy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy