Extraordinary acoustic transmission based on a both-sides-open disk resonator array

Yi Lung Lee, Mu Shen Chang, Kuang Hung Wei, Ting Kuo Li, Chia Ying Ni, Chien Chang Chiu, Ying Pin Tsai, Yu Ming Weng, Fu Li Hsiao

研究成果: Article

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Extraordinary acoustic transmission based on a both-sides-open disk resonator array」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy