Editorial: The biennial TACT international thin films conference (TACT 2019)

Dong Sing Wuu, Yin Yu Chang, Jau Shiung Fang, Chen Kuei Chung, Jih Jen Wu, Chia Feng Lin, Yu Lin Kuo, Yi Cheng Lin, Jung Jie Huang

研究成果: Editorial

原文English
文章編號138210
期刊Thin Solid Films
709
DOIs
出版狀態Published - 2020 九月 1

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Electronic, Optical and Magnetic Materials
  • Surfaces and Interfaces
  • Surfaces, Coatings and Films
  • Metals and Alloys
  • Materials Chemistry

引用此

Wuu, D. S., Chang, Y. Y., Fang, J. S., Chung, C. K., Wu, J. J., Lin, C. F., Kuo, Y. L., Lin, Y. C., & Huang, J. J. (2020). Editorial: The biennial TACT international thin films conference (TACT 2019). Thin Solid Films, 709, [138210]. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2020.138210