Band gap engineering of chemical vapor deposited graphene by in situ BN doping

Cheng Kai Chang, Satender Kataria, Chun Chiang Kuo, Abhijit Ganguly, Bo Yao Wang, Jeong Yuan Hwang, Kay Jay Huang, Wei Hsun Yang, Sheng Bo Wang, Cheng Hao Chuang, Mi Chen, Ching I. Huang, Way Faung Pong, Ker Jar Song, Shoou Jinn Chang, Jing Hua Guo, Yian Tai, Masahiko Tsujimoto, Seiji Isoda, Chun Wei ChenLi Chyong Chen, Kuei Hsien Chen

研究成果: Article同行評審

188 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Band gap engineering of chemical vapor deposited graphene by in situ BN doping」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy