Association between soil heavy metals and fatty liver disease in men in Taiwan: A cross sectional study

Yen Chih Lin, Ie Bin Lian, Chew Teng Kor, Chia Chu Chang, Pei Yuan Su, Wan Tzu Chang, Yu Fen Liang, Wei Wen Su, Maw Soan Soon

研究成果: Article同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Association between soil heavy metals and fatty liver disease in men in Taiwan: A cross sectional study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences