A termite symbiotic mushroom maximizing sexual activity at growing tips of vegetative hyphae

Huei Mei Hsieh, Mei Chu Chung, Pao Yang Chen, Fei Man Hsu, Wen Wei Liao, Ai Ning Sung, Chun Ru Lin, Chung Ju Rachel Wang, Yu Hsin Kao, Mei Jane Fang, Chi Yung Lai, Chieh Chen Huang, Jyh Ching Chou, Wen Neng Chou, Bill Chia Han Chang, Yu Ming Ju

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「A termite symbiotic mushroom maximizing sexual activity at growing tips of vegetative hyphae」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology